Dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy będzie stanowić uzupełnienie i modernizację dotychczasowych wymogów w zakresie informowania każdego pracownika o jego warunkach pracy.

Nowa dyrektywa zastąpi obowiązującą od 1991 roku dyrektywę Rady 91/533/EWG w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącego informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy. Głównym założeniem nowych regulacji jest rozszerzenie zakresu informacji na temat warunków zatrudnienia, które pracodawca powinien przekazać pracownikowi oraz skrócenie okresu czasu na ich przekazanie. Pracodawca będzie musiał dodatkowo informować m. in. o dostępności szkoleń zapewnianych przez pracodawcę.

Podstawowe informacje dotyczące stosunku pracy, np. dane personalne stron stosunku pracy, miejsce wykonywania pracy czy data jej rozpoczęcia, będą musiały być przekazane pracownikowi najpóźniej w siódmym dniu zatrudnienia. Pozostałe informacje, w tym np. informacja o dostępności szkoleń zapewnianych przez pracodawcę (jeżeli takie zapewnia), będą przekazywane najpóźniej w ciągu miesiąca od rozpoczęcia stosunku pracy. Dyrektywa określa również maksymalny okres próbny na sześć miesięcy.

Państwa unijne będą miały trzy lata na wdrożenie dyrektywy od dnia jej wejścia w życie.

 

>>>TREŚĆ DYREKTYWY<<<