Działalność agencji zatrudnienia jest ściśle regulowana (rozdział 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Podlega ona rejestracji w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia.

Zakres działalności

Agencja zatrudnienia to podmiot prowadzący działalność przynajmniej w jednym z następujących obszarów:

 • Pośrednictwo pracy

a) udzielanie pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,

b) pozyskiwanie i upowszechnianie ofert pracy,

c) udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,

d) informowanie kandydatów do pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,

e) inicjowanie i organizowanie kontaktów osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami,

f) kierowanie osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych,

g) kierowanie cudzoziemców do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej do podmiotów prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Doradztwo personalne

a) prowadzenie analizy zatrudnienia u pracodawców, określanie kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy,

b) wskazywanie źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy,

c) weryfikacja kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji.

 • Poradnictwo zawodowe

a) udzielanie pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,

b) udzielanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,

c) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych, zajęć aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,

d) udzielanie pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności udzielanie informacji i dorad.

 • Praca tymczasowa

zatrudnianie pracowników tymczasowych i kierowanie tych pracowników oraz osób niebędących pracownikami do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika, na zasadach określonych w przepisach o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Forma prawna

Agencję zatrudnienia można prowadzić w dowolnej formie, poza spółką partnerską. W związku z tym należy zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG (jako jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną) lub w KRS (jako spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną).

Obowiązek rejestracji agencji zatrudnienia

Każdy podmiot prowadzący działalność w wyżej wymienionych obszarach podlega obowiązkowi rejestracji w Rejestrze Agencji Zatrudnienia

Warunki, który musi spełnić podmiot zamierzający prowadzić działalność w ramach agencji zatrudnienia:

 • nie może posiadać zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania,
 • powinien być niekaranym za przestępstwa lub wykroczenia związane z działalnością na rynku pracy lub pobieraniem z tego tytułu opłat,
 • powinien być podmiotem, w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości.

Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Jeśli firma posiada wiele oddziałów nie posiadających odrębnej formy prawnej, wniosek należy złożyć w miejscu gdzie mieści się siedziba firmy. Wniosek może zostać złożony w formie elektronicznej (za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz) lub papierowej.

Formularz wniosku

Potwierdzenie dokonania wpisu dokonuje marszałek województwa poprzez wydanie certyfikatu o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru, uprawniającego do świadczenia usług w charakterze agencji zatrudnienia. Wydanie certyfikatu podlega opłacie w wysokości 200 zł.

Po nowelizacji ustawy w 2017 roku obowiązują dwa rodzaje certyfikatów w zależności od rodzaju prowadzonej działalności:

 • pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego albo,
 • pracy tymczasowej.

Agencje zatrudnienia prowadzące działalność w obu obszarach otrzymują dwa certyfikaty.

Obowiązek informacyjny

Agencja ma obowiązek w ciągu 14 dni poinformować marszałka województwa o:

 • każdej zmianie danych teleadresowych (również oddziałów), lub zmianie rodzaju świadczonych usług,
 • zaprzestaniu działalności,
 • zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, o których mowa w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej.

Do dnia 31 stycznia każdego roku agencja zatrudnienia ma obowiązek złożyć do marszałka województwa sprawozdanie z działalności. Można zrobić to drogą elektroniczną lub papierową. Formularze dostępne są na stronie: http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz/formularze

WAŻNE

Agencje nie mogą pobierać kwot innych niż określone w art. 85 ust. 2 pkt 7 ustawy o promocji zatrudnienia od osób, dla których poszukują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub którym udzielają pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia

Przed skierowaniem osoby do pracy za granicą albo pracy tymczasowej, do podmiotu działającego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są obowiązane do przekazania jej na piśmie informacji o kosztach, opłatach i innych należnościach, w tym określonych w art. 85 ust. 2 pkt 7 ustawy, związanych z kierowaniem do pracy oraz podjęciem i wykonywaniem pracy za granicą.

 

Podmioty zagraniczne chcące prowadzić działalność agencji zatrudnienia w Polsce

Podmioty zagraniczne chcące prowadzić działalność pracy tymczasowej na terenie Polski mają obowiązek wpisu do rejestru. Do wniosku dołączają sporządzony przez tłumacza przysięgłego tłumaczenie na język polski dokumentu uprawniający tego przedsiębiorcę do prowadzenia działalności w zakresie pracy tymczasowej na terytorium państwa pochodzenia.

Przedsiębiorstwa zagraniczne zamierzające prowadzić na terenie Polski działalność w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego takiemu obowiązkowi nie podlegają. Podmioty te mają obowiązek złożyć marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce świadczenia usług zawiadomienie (w formie papierowej lub elektronicznej), zawierające następujące dane:

 • nazwę państwa pochodzenia przedsiębiorcy;
 • oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego siedzibę;
 • planowane miejsce i termin świadczenia usług oraz rodzaj świadczonych usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wraz z zawiadomieniem przedsiębiorca zagraniczny składa marszałkowi województwa sporządzone przez tłumacza przysięgłego tłumaczenie na język polski dokumentu uprawniającego tego przedsiębiorcę do prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego na terytorium państwa pochodzenia.