Praca tymczasowa jest specyficzną formą zatrudnienia, ponieważ w swojej formule odnosi się do trzech podmiotów: pracownika tymczasowego, pracodawcy użytkownika i agencji pracy tymczasowej. Pracownik tymczasowy formalnie zatrudniony jest przez agencję pracy tymczasowej, a swoje obowiązki wykonuje na rzecz pracodwcy użytkownika.

header image

Zadania wykonywane w ramach pracy tymczasowej, to te:

 • o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub
 • których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe, lub
 • których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

Zatrudnienie pracownika tymczasowego odbywa się na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy prawa cywilnego i jest regulowane ustawą z dnia 9 lipca 2003 o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Zasada równego traktowania

Pracownik tymczasowy w okresie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia niż pracownicy zatrudnieni przez tego pracodawcę użytkownika na takim samym lub podobnym stanowisku pracy

Ograniczenia w stosowaniu pracy tymczasowej

 • Agencja pracy tymczasowej może skierować danego pracownika tymczasowego do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesię Ograniczenie to dotyczy łącznego okresu trwania zarówno umowy o prace jak i umowy prawa cywilnego.
 • Pracownikowi tymczasowemu nie może być powierzone wykonywanie na rzecz pracodawcy użytkownika pracy:

1) szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 23715 Kodeksu pracy;

2) na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, w okresie uczestniczenia tego pracownika w strajku;

3) tego samego rodzaju co praca wykonywana przez pracownika pracodawcy użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, jeżeli taka praca miałaby być wykonywana w jakiejkolwiek jednostce organizacyjnej pracodawcy użytkownika położonej w gminie, na terenie której znajduje się lub znajdowała się jednostka organizacyjna, w której był zatrudniony zwolniony pracownik;

4) wymagającej uzbrojenia pracownika ochrony w broń palną bojową lub przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, których posiadanie wymaga uzyskania pozwolenia, o którym mowa w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.

Obowiązki agencji

Do obowiązków agencji należy m.in.:

 • ustalanie łącznego okres pracy dotychczas wykonywanej przez pracownika tymczasowego na rzecz danego pracodawcy użytkownika na podstawie umowy o pracę lub umowy prawa cywilnego,
 • pisemnie zawiadamianie osoby, której ma być powierzone wykonywanie pracy tymczasowej, przed zawarciem z nią umowy o pracę, o ustaleniach z pracodawcom użytkownikiem w zakresie warunków zatrudnienia i wykonywania pracy,
 • zawarcie umowy o pracę na piśmie; jeżeli umowa o pracę nie została zawarta na piśmie, agencja pracy tymczasowej potwierdza pracownikowi tymczasowemu w formie pisemnej warunki zawartej umowy o pracę, nie później niż w drugim dniu wykonywania pracy tymczasowej,
 • przekazanie pracownikowi tymczasowemu, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, informacji umożliwiające mu bezpośredni kontakt z przedstawicielami agencji pracy tymczasowej,
 • wydanie pracownikowi tymczasowemu świadectwa pracy dotyczące łącznego zakończonego okresu zatrudnienia w tej agencji, objętego kolejnymi umowami o pracę, nawiązanymi w okresie nie dłuższym niż 12 kolejnych miesięcy.

WIĘCEJ INFORMACJI

 • Praca tymczasowa po zmianach w pytaniach i odpowiedziach, adw. Piotr Wojciechowski

  • file icon

   Praca tymczasowa po zmianach w pytaniach i odpowiedziach

   Pobierz