Praca tymczasowa jest to szczególny rodzaj stosunku pracy, w którym występują trzy podmioty: agencja pracy tymczasowej jako faktyczny pracodawca, pracownik tymczasowy oraz pracodawca użytkownik jako podmiot na rzecz, którego świadczona jest praca. Do podmiotów tych stosuje się przepisy prawa pracy dotyczące odpowiednio pracodawcy i pracownika oraz przepisy ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

header image

Najczęściej zadawane pytania

 • Pracownik tymczasowy jest to pracownik zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy czasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika.

 • Pracownik tymczasowy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy może być delegowany (przez jedną lub wiele agencji) do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy (do okresu zatrudnienia wlicza się zarówno umowy o pracę jak i  umowy prawa cywilnego).

 • Pracownikowi tymczasowemu nie może być powierzone wykonywanie na rzecz pracodawcy użytkownika pracy:

  1) szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 23715 Kodeksu pracy,

  2) na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, w okresie uczestniczenia tego pracownika w strajku,

  3)tego samego rodzaju co praca wykonywana przez pracownika pracodawcy użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, jeżeli taka praca miałaby być wykonywana w jakiejkolwiek jednostce organizacyjnej pracodawcy użytkownika położonej w gminie, na terenie której znajduje się lub znajdowała się jednostka organizacyjna, w której był zatrudniony zwolniony pracownik,

  4) wymagającej uzbrojenia pracownika ochrony w broń palną bojową lub przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, których posiadanie wymaga uzyskania pozwolenia, o którym mowa w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.

 • Pracownik tymczasowy może jednocześnie współpracować z więcej niż jedną agencją zatrudnienia.

 • Umowa zawierana jest między pracownikiem tymczasowym a agencją. Agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników tymczasowych na podstawie: umowy o pracę na czas określony lub umowy prawa cywilnego.

  Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta na piśmie, agencja pracy tymczasowej potwierdza pracownikowi tymczasowemu w formie pisemnej warunki zatrudnienia, nie później niż w drugim dniu wykonywania pracy tymczasowej.

 • Umowa powinna zawierać:

  • strony umowy,
  • rodzaj umowy i datę zawarcia umowy,
  • wskazywać pracodawcę użytkownika i ustalony okres wykonywania na jego rzecz pracy tymczasowej,
  • warunki zatrudnienia pracownika tymczasowego, w szczególności: rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu; wymiar czasu pracy; miejsce wykonywania pracy tymczasowej,
  • wynagrodzenie za pracę oraz termin i sposób wypłacania tego wynagrodzenia przez agencję pracy tymczasowej.
  • agencja pracy tymczasowej przekazuje pracownikowi tymczasowemu, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, informacje umożliwiające mu bezpośredni kontakt z przedstawicielami agencji pracy tymczasowej, dotyczące adresu miejsca kontaktu, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, a także dni i przedziału godzinowego, kiedy możliwy jest taki kontakt; informacje przekazuje się w postaci papierowej lub elektronicznej,
  • agencja przed podpisaniem umowy pisemnie informuje przyszłego pracownika tymczasowego o warunkach zatrudnienia uzgodnionych z pracodawcom użytkownikiem.
 • Wymiar urlopu to dwa dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika.

 • W przypadku pracy na rzecz pracodawcy użytkownika przez okres 6 miesięcy lub dłuższy, pracownik taki ma prawo do urlopu na żądanie zgodnie z art. 167 2 Kodeksu pracy.

 • W razie niewykorzystania przez pracownika tymczasowego urlopu wypoczynkowego w okresie wykonywania pracy tymczasowej agencja pracy tymczasowej wypłaca pracownikowi tymczasowemu ekwiwalent pieniężny w zamian za ten urlop lub niewykorzystaną jego część.

  Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy powinien być wypłacony w dacie rozwiązania umowy o pracę, z tytułu której pracownik nabył prawo do ekwiwalentu.

 • Do pracownicy tymczasowej mającej łączny co najmniej 2-miesięczny okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej przez daną agencję pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę stosuje się art. 177 § 3 Kodeksu pracy, czyli wydłużenie umowy do dnia porodu. Nie ma to zastosowania w przypadku umów prawa cywilnego.

 • Tak, agencja pracy tymczasowej może zatrudniać osoby niepełnoletnie (art. 26 ust 1 i 2 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych) jednak należy pamiętać, że nawet dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej konieczne jest zastosowanie przepisów Kodeksu pracy dotyczących zatrudniania młodocianych – rozdział III a art. 200.

 • Umowa o pracę zawarta z pracownikiem tymczasowym na czas określony, może być rozwiązana za wypowiedzeniem przed upływem terminu określonego w umowie. Okres wypowiedzenia wynosi 3 dni w przypadku, gdy umowa została zawarta na okres nie dłuższy niż dwa tygodnie, albo jeden tydzień, gdy umowa została zawarta  na okres dłuższy niż dwa tygodnie.

 • Zgodnie z art. 85 § 2 Kodeksu pracy – wypłaty wynagrodzenia dokonuje się niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Dzień 10 następnego miesiąca jest maksymalnym okresem, w którym wynagrodzenie za poprzedni miesiąc bezwzględnie powinno być wypłacone.