Delegowanie pracowników

 

Najczęstszą formą wyjazdów do pracy za granice jest delegowanie w ramach świadczenia usług. Oznacza to, że pracownik jest zatrudniony przez Polska firmę, która deleguje go do wykonania określonych zadań w ramach realizacji usługi na rzecz zagranicznego podmiotu.

header image

W przypadku delegowania pracownik musi być zatrudniony na takich samych warunkach jak pracownicy w kraju przyjmującym, m.in. w zakresie:

 • minimalnej stawki płacy: wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie w danym kraju lub wynagrodzenie określone na podstawie wiążących układów zbiorowych w danym sektorze zatrudnienia, jeśli obowiązują one w kraju przyjmującym,
 • maksymalnych okresów pracyi minimalnych okresów wypoczynku,
 • bezpieczeństwa i zdrowiaw pracy,
 • warunków zatrudniania pracowników za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej,
 • warunków zatrudnienia kobiet w ciąży i młodzieży,
 • równości traktowania mężczyzn i kobietoraz innych przepisów mających na celu zapobieganie dyskryminacji.

Informacja o warunkach delegowania do wybranych krajów EU

Pośrednictwo pracy na rzecz zagranicznego pracodawcy

 

Jest to wyjazd do pracy za granicę za pośrednictwem agencji zatrudniania, która rekrutuje pracownika w Polsce, a następnie kieruje go do zagranicznego pracodawcy. Umowa o pracę (lub inna) zawarta jest bezpośrednio miedzy pracownikiem a zagranicznym pracodawcom, na warunkach zgodnych z prawem w kraju pracodawcy, jednak przed wyjazdem agencja musi podpisać z kandydatem umowę o skierowaniu do pracy

header image

Umowa o skierowaniu do pracy za granicą

Kierowanie do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych za pośrednictwem agencji zatrudnienia odbywa się wyłącznie bezpośrednio do pracodawcy zagranicznego na podstawie pisemnej umowy zawieranej przez te agencje z osobami kierowanymi. Umowa ta powinna określać w szczególności:

1) pracodawcę zagranicznego i jego siedzibę,

2) okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

3) rodzaj umowy oraz warunki zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i wynagradzania, a także przysługujące osobie kierowanej do pracy świadczenia socjalne, warunki ubezpieczenia społecznego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób tropikalnych,

5) obowiązki i uprawnienia osoby kierowanej do pracy oraz agencji zatrudnienia,

6) zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej między agencją zatrudnienia a osobą kierowaną, w tym stronę pokrywającą koszty dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy w przypadku niewywiązania się pracodawcy zagranicznego z warunków umowy oraz tryb dochodzenia związanych z tym roszczeń,

7) kwoty należne agencji zatrudnienia z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą, poniesione na:

a) dojazd i powrót osoby skierowanej,

b) wydanie wizy.

Przed wyjazdem

Delegowanie może odbywać się zarówno we współpracy z agencją zatrudnienia jak i inną firmą usługową. Pośrednictwo pracy na rzecz zagranicznych pracodawców odbywa się tylko za pośrednictwem agencji.

Jeśli wyjeżdżamy we współpracy  agencją zatrudnienia, warto sprawdzić jej wiarygodność. Z uwagi na sporą ilość fałszywych ogłoszeń należy zweryfikować czy:

 • agencja jest ona zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia ,
 • posiada biuro i numer telefonu stacjonarnego,
 • posiada profesjonalne rozszerzenie adresu mailowego,
 • nie pobiera opłat za pośrednictwo pracy.

Za co agencje zatrudnienia mogą pobierać opłaty?

Zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dozwolone jest pobieranie przez agencję opłat z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą, tj. kosztów poniesionych na:

 • dojazd i powrót osoby kierowanej do pracy,
 • wydawanie wizy,
 • badania lekarskie i tłumaczenie dokumentów

– pod warunkiem wyspecyfikowania tych opłat w umowie zawartej z osoba kierowaną do pracy za granicą.