Czy pracownicy tymczasowi wchodzą w stosunek pracy z pracodawcą użytkownikiem?

Pomiędzy pracownikiem tymczasowym a pracodawcą użytkownikiem nie nawiązuje się stosunek pracy. Jednakże pracodawca użytkownik wykonuje obowiązki i korzysta z praw przysługujących pracodawcy, w zakresie niezbędnym do zorganizowania pracy z udziałem pracownika tymczasowego. Pracodawca użytkownik jest zobowiązany zapewnić pracownikowi bezpieczne i higieniczne warunki pracy, prowadzić ewidencję czasu pracy pracownika tymczasowego w takim samym zakresie i na takich samych zasadach jak w stosunku do pozostałych swoich pracowników.

Kim jest pracodawca użytkownik?

Jest to pracodawca lub podmiot niebędący pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy wyznaczający pracownikowi skierowanemu przez agencję pracy tymczasowej zadania i kontrolujący ich wykonanie.

Na jaki okres można zatrudnić pracownika tymczasowego?

Maksymalny okres to 18 miesięcy w ciągu 36 miesięcy (36 miesięcy w przypadku zastępstwa) wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika. Do tego okresu wlicza się zarówno umowy o pracę na czas określony jak i umowy prawa cywilnego.

Kto wypłaca wynagrodzenie pracownikowi tymczasowemu?

Za prawidłowe naliczenie i terminową wypłatę wynagrodzenie odpowiada agencja.

Na kim – na agencji pracy tymczasowej czy na pracodawcy użytkowniku – ciąży obowiązek stworzenia służby bhp?

Tworzenie służby BHP na zasadach, o których mowa w art. 23711 KP ciąży na agencji pracy tymczasowej, która jest pracodawcą w stosunku do pracowników tymczasowych. Przepisy ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych nie wyłączają stosowania art. 23711 KP, zatem liczbę zatrudnionych pracowników w agencji ustala się z uwzględnieniem pracowników tymczasowych. Ponadto nie ma podstaw do nieuwzględnienia w liczbie zatrudnionych – pracowników tymczasowych, którzy wykonują pracę o charakterze doraźnym.

Jak przebiega podział obowiązku dotyczących BHP pomiędzy agencją a pracodawcą użytkownikiem?

Zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy pracodawca użytkownik w ramach własnych obowiązków bhp dostarcza pracownikowi tymczasowemu odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, zapewnia napoje i posiłki profilaktyczne, przeprowadza szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ustala okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy, przeprowadza ocenę ryzyka zawodowego oraz informuje o tym ryzyku.

Czy pracownicy tymczasowi uprawnieni są do korzystania ze środków ZFŚS?

Obowiązki pracodawcy użytkownika wynikające z przepisów dotyczących pracowników tymczasowych nie obejmują objęcia tych osób możliwością korzystania z ZFŚS. Pracownik tymczasowy w okresie wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika ma prawo do korzystania z urządzeń socjalnych pracodawcy użytkownika na zasadach przewidzianych dla pracowników zatrudnionych przez tego pracodawcę użytkownika. Dotyczy to jednak dostępu do urządzeń socjalnych a nie do wsparcia socjalnego, gdyż pod pojęciem „urządzenia socjalne” nie można rozumieć świadczeń socjalnych.

W jaki sposób można rozwiązać umowę z pracownikiem tymczasowym?

Umowa o pracę zawarta z pracownikiem tymczasowym rozwiązuje się z upływem ustalonego między stronami okresu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz danego pracodawcy użytkownika, z uwzględnieniem art. 13 ust. 2.

Pracodawca użytkownik, który zamierza zrezygnować z wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego przed upływem okresu wykonywania uzgodnionego z agencją pracy tymczasowej, zawiadamia agencję na piśmie o przewidywanym terminie zakończenia wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego, w miarę możliwości z wyprzedzeniem uwzględniającym obowiązujący strony umowy o pracę okres wypowiedzenia tej umowy.

W razie faktycznego zaprzestania wykonywania przez pracownika tymczasowego pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika z powodu niestawienia się do pracy, bez usprawiedliwienia przyczyn nieobecności w pracy, albo odmowy dalszego wykonywania pracy tymczasowej na jego rzecz, pracodawca użytkownik zawiadamia niezwłocznie agencję pracy tymczasowej o terminie i okolicznościach zaprzestania wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego.

Czy na pracownika tymczasowego może być nałożona kara porządkowa?

Na pracownika tymczasowego może być jak najbardziej nałożona kara porządkowa, nakłada ją faktyczny pracodawca czyli agencja zatrudnienia zgodnie z zapisami KP (rozdział VI odpowiedzialność porządkowa pracowników). W praktyce wygląda to tak, że pracodawca użytkownik zgłasza agencji np. przypadek nieprzestrzegania przez PT ustalonej organizacji i porządku pracy. Agencja zgodnie z §2 art. 108 musi wysłuchać pracownika i wtedy decyduje, czy zastosować jakąś karę lub naganę.

Jakie prawa i obowiązki ma pracodawca użytkownik?

Pracodawca użytkownik wykonuje obowiązki i korzysta z praw przysługujących pracodawcy, w zakresie niezbędnym do organizowania pracy z udziałem pracownika tymczasowego.

Pracodawca użytkownik:

 • jest obowiązany zapewnić pracownikowi tymczasowemu bezpieczne i higieniczne warunki pracy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy tymczasowej;
 • prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika tymczasowego w zakresie i na zasadach obowiązujących w stosunku do pracowników;
 • jest zobowiązany prowadzić ewidencję pracowników tymczasowych (zatrudnionych na podstawie umowy o prace jak i umowy prawa cywilnego);
 • nie może stosować do pracownika tymczasowego przepisu art. 42 § 4 Kodeksu pracy ani też powierzać mu wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem innego podmiotu.

Jakie sankcje przewiduje ustawodawca dla pracodawców użytkowników?

Ustawodawca przewiduje kary zarówno dla agencji pracy tymczasowej jak i pracodawcy użytkownika w wysokości od 1 000 PLN do 30 000 PLN za nie przestrzeganie przepisów w zakresie:

 • kierowania pracownika do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych,
 • kierowania do wykonywania tego samego rodzaju pracy jak praca wykonywana przez pracownika, który w ciągu poprzednich 3 miesięcy został zwolniony z przyczyn niedotyczących pracowników,
 • kierowania do pracy wymagającej uzbrojenia pracownika ochrony w broń palną bojową lub przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej,
 • zastępowania pracowników strajkujących,
 • przekroczenia maksymalnego okresu zatrudniania.

Dodatkowe wykroczenia po stronie pracodawcy użytkownika:

 • nie prowadzi ewidencji czasu pracy pracownika tymczasowego w zakresie i na zasadach obowiązujących w stosunku do pracowników;
 • uniemożliwia pracownikowi tymczasowemu wykorzystanie urlopu wypoczynkowego zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o zpt.

Czego dotyczy zasada równego traktowania pracowników tymczasowych?

Pracownik tymczasowy nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia niż pracownicy zatrudnieni przez tego pracodawcę użytkownika na takim samym lub podobnym stanowisku pracy.

Pracownik, wobec którego pracodawca użytkownik naruszył zasadę równego traktowania, przysługuje prawo dochodzenia od agencji pracy tymczasowej odszkodowania w wysokości określonej w przepisach K.P. dotyczących odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy z tytułu naruszenia zasady równego traktowania pracowników w zatrudnieniu.

Kto odpowiada za szkody wyrządzone przez pracownika tymczasowego?

Za szkody wyrządzone przez pracownika tymczasowego odpowiada agencja, która zobowiązana jest do naprawienia wyrządzonej szkody użytkownikowi – na zasadach i w granicach obowiązujących pracownika zgodnie z przepisami o odpowiedzialności materialnej pracowników. Agencja ma prawo dochodzenia od pracownika tymczasowego zwrotu równowartości odszkodowania, które zostało wypłacone pracodawcy użytkownikowi.