Działalność agencji zatrudnienia jest ściśle regulowana zarówno przez prawo Polskie jak i europejskie. Podstawowe akty prawne to ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawa o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Poniżej zestawienie najważniejszych przepisów, których stosowanie jest obowiązkiem każdej agencji zatrudnienia w Polsce.

header image
 • Polskie przepisy prawa

  • file icon

   Ustawa z dnia 9 lipca 2004 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

   Pobierz
  • file icon

   Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

   Pobierz
  • file icon

   Kodeks pracy

   Pobierz
  • file icon

   Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

   Pobierz
  • file icon

   Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy

   Pobierz
  • file icon

   Ustawa z 17 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

   Pobierz
  • file icon

   Rozporządzenie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących działalności agencji zatrudnienia

   Pobierz
 • Europejskie przepisy prawa

  • file icon

   DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/104/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie pracy tymczasowej

   Pobierz
  • file icon

   DYREKTYWA 96/71/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

   Pobierz
  • file icon

   DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym

   Pobierz
  • file icon

   ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

   Pobierz